Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – referent správy miestnych daní a poplatku

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Oznamuje 1 voľné pracovné miesto,  ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor ekonomický – referent správy miestnych daní a poplatku

Predpokladaný termín nástupu: 01.08.2023

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s ekonomickým zameraním,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC,
 • práca s Obchodným registrom, Obchodným vestníkom, Živnostenským registrom a Katastrálnym portálom,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • bezúhonnosť.

Znalosti:

 • znalosť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 • znalosť zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • znalosť zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Stručná charakteristika:

 • vedenie agendy dane z nehnuteľností pre fyzické osoby v informačnom systéme samosprávy,
 • spracovávanie daňových priznaní dani z nehnuteľnosti, kontrola ich správnosti, vyrubovanie dane z nehnuteľností rozhodnutím, distribúcia rozhodnutí, správa daňových pohľadávok na dani z nehnuteľností,
 • zúčtovanie platieb dane z nehnuteľností, odsúhlasovanie stavu pohľadávok dane z nehnuteľnosti s účtovným stavom, uplatňovanie sankcií voči daňovým dlžníkom (rozhodnutia o vyrubení úroku z omeškania), vykonávanie dodatočných predpisov a odpis dane a opravných položiek dane z nehnuteľnosti,
 • spracovávanie údajov pre výkazníctvo a štatistiku pre MF SR,
 • na základe rotačného plánu zabezpečovanie agendy referátu dane z nehnuteľností a referátu ostatných miestnych daní v klientskom centre MsÚ v Žiline,
 • sledovanie legislatívnych predpisov, ktoré súvisia s vykonávanou agendou.

 Čo ponúkame:

 • základná mzda 1 180 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 357 €/ mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • elektronické stravné lístky/ finančný príspevok na stravovanie nad rámec Zákonníka práce,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 22.06.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.