Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – referent sociálnych služieb a ekonomiky

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový – referent sociálnych služieb a ekonomiky

Predpokladaný termín nástupu: možný ihneď

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,
 • prax v oblasti poskytovania sociálnych služieb vítaná,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • znalosť legislatívy upravujúcej oblasť sociálnych služieb,
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť, dôslednosť,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

Mesto Žilina hľadá referenta sociálnych služieb a ekonomiky, ktorého náplňou práce bude najmä:

 • zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb na území mesta v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
 • vyhodnocovanie ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zabezpečovanie materiálno-technického vybavenia pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytujúcich sociálne služby,
 • spolupráca pri poskytovaní finančných príspevkov pre neverejných poskytovateľov na poskytovanie sociálnej služby,
 • spolupráca pri príprave podkladov pre verejné obstarávanie za odbor.

Čo ponúkame:

 • základnú mzdu 1 180 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 357 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 21.05.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.