Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Referent parkovania

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent parkovania

Predpokladaný termín nástupu: 01.06.2023

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a 2 roky praxe alebo VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa,
 • prax v oblasti dopravy,
 • znalosť problematiky parkovania a s tým spojenej organizácie dopravy,
 • znalosť príslušnej platnej legislatívy (zákon č. 8/2009 o cestnej premávke, zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách a pod.),
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť, dôslednosť,
 • vodičský preukaz B – aktívne,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • činnosti zabezpečujúce plynulú správu a prevádzku parkovacej politiky mesta Žilina a s tým spojené riešenie úloh vyplývajúcich z prevádzky parkovacieho systému,
 • koordinácia dodávateľov zabezpečujúcich jednotlivé služby spojené s prevádzkou parkovania (centrálny informačný systém, parkovacie automaty, aplikácia, SMS platby),
 • evidencia vydaných parkovacích kariet, ich kontrola, kompletné spracovanie údajov a vydávanie parkovacích kariet, vystavovanie platobných výmerov za jednotlivé typy PK,
 • kontrola reportov zaslaných dodávateľmi ohľadne výberu poplatkov za parkovné,
 • spracovávanie štatistík a výkazov o regulovanom parkovaní,
 • zabezpečenie servisu a podpory od dodávateľov pri poruchách, chybách jednotlivých služieb parkovacej politiky,
 • kooperácia s klientskym centrom pre správu parkovania, poskytovania informácií,
 • kooperácia a komunikácia s dodávateľmi a mestskou políciou v záujme plynulosti prevádzky parkovacieho systému,
 • zadávanie a kontrola výkonov v rámci služieb na úseku statickej dopravy, úplnosti fakturácie, spracovanie objednávok a platobných poukazov,
 • navrhovanie a dokumentačné zabezpečenie (projekty organizácie dopravy) rozširovania regulovanej zóny parkovania do iných častí mesta.

Čo ponúkame:

 • základnú mzdu 1 060 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 219 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 14.05.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.