Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Referent agendy kultúry

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja – Referent agendy kultúry 

Predpokladaný termín nástupu: 01.06.2023

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • orientácia v legislatíve a prax v oblasti kultúry,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • výborná znalosť slovenského jazyka,
 • znalosť AJ vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • organizačné schopnosti, zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť, dôslednosť, kreativita, zmysel pre tímovú prácu,
 • vodičský preukaz B výhodou,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • zodpovednosť za organizovanie a propagáciu kultúrnych podujatí a aktivít v oblasti kultúry na území mesta Žilina,
 • príprava podkladov pre programový rozpočet mesta a zodpovednosť za čerpanie rozpočtu v danej oblasti,
 • spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi dozoru pri kultúrnych podujatiach,
 • spolupráca pri tvorbe grantového systému mesta v oblasti kultúry,
 • zabezpečenie propagácie kultúrnych podujatí, príprava mediaplánov,
 • spolupráca pri príprave projektovej dokumentácie pre oblasť kultúry,
 • zodpovednosť za obsah webových stránok mesta Žilina – kulturneleto.eu, www.staromestske-slavnosti.sk,
 • komunikácia so zástupcami tretieho sektora a poskytovanie súčinnosti pri organizovaní kultúrnych podujatí,
 • evidencia verejných kultúrnych podujatí, verejných zhromaždení a voľných pouličných aktivít v zmysle zákona 96/1991 Zb.
 • spolupráca pri vybavovaní pripomienok, požiadaviek, námetov a sťažností občanov a organizácií v oblasti kultúry,
 • príprava vecných zadaní pre prieskumy trhu a pre verejné súťaže v zmysle zákona 25/2006 Zb..

Čo ponúkame:

 • 1 000 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 250 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 01.05.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.