Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje 2 voľné pracovné miesta – referent priestupkov

Organizácia
Mestská polícia Žilina

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 2 voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom.

Miesto výkonu práce:

Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 01001 Žilina – referent priestupkov

Predpokladaný termín nástupu 01.06.2023  alebo dohodou

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie, alebo vyššie vzdelanie, alebo VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa
 • prax v obecnej/mestskej polícii, v Policajnom zbore alebo v oblasti správneho konania min. 5 rokov
 • znalosť zákonov a legislatívy v rozsahu pôsobnosti obecnej/mestskej polície, územnej samosprávy,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, Word, Excel, PowerPoint),
 • vodičský preukaz skupiny B
 • schopnosť práce v záťažových situáciách,
 • dôslednosť, precíznosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii,
 • zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
 • zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,
 • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
 • vyhláška 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

Stručná charakteristika:

 • zabezpečovanie a zodpovedanie za metodickú a analytickú činnosť v oblasti objasňovania priestupkov na úrovni samosprávy,
 • vykonávanie ucelených legislatívnych prác a metodickej činnosti v oblasti správnych deliktov a správneho konania a samostatnej odbornej činnosti na úseku objektívnej zodpovednosti. Vydávanie rozkazov a konanie po podaní odporu ako správny orgán.
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy, najmä Okresným úradom v Žiline, orgánmi PZ a Mestom Žilina vo veciach objasňovania a riešenia priestupkov a správnych deliktov.

Čo ponúkame:

 • 1 180 € mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 15% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, MHD, zvýhodnené vstupy do mestského divadla, služobný telefón, osobitné sociálne poistenie pre príslušníkov obecnej polície).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou do 19.05.2023 na e-mail: nabor@mpza.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.