Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje 1 voľné pracovné miesto – Pomocný/á kuchár/ka v jedálni pre seniorov s miestom výkonu práce Jedáleň – Lichardova č. 44, 010 01 Žilina zástup počas dlhodobej PN

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto,  ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový – Pomocný/á kuchár/ka v jedálni pre seniorov s miestom výkonu práce Jedáleň –Lichardova č. 44, 010 01 Žilina zástup počas dlhodobej PN

Predpokladaný termín nástupu: ihneď                                

Základné požiadavky:

  • prax v kuchyni vítaná,
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve,
  • zdravotný preukaz,
  • zodpovednosť.

Stručná charakteristika:

  • pomocné práce v jedálni pre seniorov

 Čo ponúkame:

  • základná mzda: 650 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 845 €/ mesiac brutto.),
  • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
  • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
  • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 29.03.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.