Oznamy mesta

6 voľných pracovných miest – Kontrolór parkovania

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 6 voľných pracovných miest, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Kontrolór parkovania

Predpokladaný termín nástupu: 2.1.2024 

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a 2 roky praxe,
 • prax v oblasti statickej dopravy vítaná,
 • znalosť pravidiel cestnej premávky,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook), smartfónom, či tabletom, zvládanie práce s aplikáciami,
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách, v exteriéri, aj za nepriaznivých poveternostných podmienok,
 • zvládanie stresu, empatia a trpezlivosť pri jednaní s občanmi v teréne,
 • schopnosť pracovať samostatne a zároveň tímovo,
 • zodpovedný a pozitívny prístup k práci, upravenosť a seba prezentácia,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • vodičský preukaz skupiny B.,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci parkovacej politiky v zmysle platného VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Žilina (aktuálne VZN č. 13/2023),
 • skenovanie evidenčných čísel parkujúcich vozidiel v regulovanej zóne,
 • vyhodnocovanie a spracovávanie údajov zistených pri skenovaní, nahlasovanie a odosielanie podozrení z porušenia na ďalšie spracovanie, reportovanie,
 • evidencia operatívnych problémov a konanie v súlade s pracovným manuálom, resp. inštrukciami nadriadeného,
 • komunikácia s operátorom parkovacieho systému, mestskou políciou a klientskym centrom parkovania,
 • kontrola dopravného značenia a parkovacích automatov v zóne regulovaného parkovania,
 • komunikácia s občanmi priamo v teréne s pro-zákazníckym prístupom,
 • práca na zmeny (doobeda/poobede).

Čo ponúkame:

 • 1 110 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 276,50 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 26.11.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.