Oznamy mesta

Zdravotník v základnej škole

Organizácia
Základná škola Karpatská

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina

http://zskarpatska.edupage.org

 

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Zdravotník v základnej škole

Predpokladaný termín nástupu: 1.9. 2022

Úväzok: 1,00

Kvalifikačné požiadavky:

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.

Zdravotnú starostlivosť v škole v súlade s §10b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže poskytovať zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky: v zmysle metodiky výpočtu finančných prostriedkov v rámci výzvy „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“, zverejnenej na stránke MŠ VVaŠ SR

 

Ďalšie požiadavky:

  • flexibilita, kreativita
  • komunikatívnosť, zodpovednosť
  • príjemné vystupovanie
  • bezúhonnosť
  • znalosť práce s PC/ Word, Excel, Internet/

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Žiadosť je nutné zaslať elektronicky do 15.08.2022 na adresu: riaditel@zskarza.edu.sk