Oznamy mesta

Základná škola s materskou školou, Školská oznamuje voľné pracovné miesto – Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie – aprobácia:  náboženská výchova – nemecký jazyk alebo náboženská výchova – ruský jazyk alebo náboženská výchova – občianska výchova

Organizácia
Základná škola s materskou školou Školská

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:

Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie – aprobácia:  náboženská výchova – nemecký jazyk alebo náboženská výchova – ruský jazyk alebo náboženská výchova – občianska výchova

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2022

Základné požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie, splnenie kvalifikačných predpokladov a kritérií pre výkon funkcie – učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk – anglický jazyk  prípadne slovenský jazyk  s iným predmetom
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • znalosť práce s PC,
  • flexibilita, kreativita,
  • komunikatívnosť, zodpovednosť,
  • príjemné vystupovanie.

Znalosti:

  • zákon č. 138/2019 Z. z.

Stručná charakteristika:

Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: náboženská výchova – nemecký jazyk alebo náboženská výchova – ruský jazyk alebo náboženská výchova – občianska výchova.

Platové podmienky: – v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou na emailovú adresu:  riaditel@zsmszavodie.sk najneskôr do 16.5.2022.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Emailové odpovede a pozvánky na výberové stretnutie  budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.