Oznamy mesta

Základná škola, Limbová oznamuje voľné pracovné miesto – Asistent/ka učiteľa na plný úväzok a Asistent/ka učiteľa na polovičný úväzok

Organizácia
Základná škola Limbova

Základná škola,  Limbová 30, 010 07  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu:

 • Asistent/ka učiteľa na plný úväzok
 • Asistent/ka učiteľa na polovičný úväzok

Termín nástupu: Od 1. septembra  2022.

Pracovný pomer: Doba určitá do 31.8.2023, skúšobná doba: 3 mesiace.

Platové podmienky: V súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

 1. Kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Bezúhonnosť § 15.
 3. Zdravotná spôsobilosť § 16.
 4. Ovládanie štátneho jazyka § 17.
 5. Stupeň vzdelania – stredoškolské pedagogické vzdelanie.

Ďalšie požiadavky:

 • Znalosť práce s PC (Office Word, Power Point, Microsoft Excel, Internet).
 • Flexibilita.
 • Kreativita.
 • Komunikačné schopnosti.
 • Zodpovedný prístup k práci.
 • Samostatnosť.
 • Schopnosť pracovať v tíme.
 • Prax v obore vítaná.

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania.
 • Štruktúrovaný profesijný životopis.
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Limbová 30, 010 07 Žilina  do 25.08. 2022.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.