Oznamy mesta

Základná škola, Lichardova oznamuje voľné pracovné miesto – učiteľ slovenského jazyka v kombinácii s hudobnou výchovou

Organizácia
Základná škola Lichardova

Základná škola,  Lichardova 24, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu:

                                          učiteľ slovenského jazyka v kombinácii s hudobnou výchovou

Termín nástupu: od 1. septembra  2022

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2023 s možnosťou predĺženia, skúšobná doba: 3 mesiace

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

  • a) kvalifikačné predpokladyZákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch príloha č. 1; pri učiteľovi rímsko-katolíckeho náboženstva sa vyžaduje platná kánonická misia.
  • bbezúhonnosť § 15
  • c)zdravotná spôsobilosť § 16
  • d)ovládanie štátneho jazyka § 17
  • e)stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa

Ďalšie požiadavky:

znalosť práce s PC (Office Word, Power Point, Microsoft Excel, internet);

flexibilita, kreativita;

komunikačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci, samostatnosť;

príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme;

prax v obore vítaná.

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania;
  • štruktúrovaný profesijný životopis;
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:
Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina  do 28.06.2022.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.