Oznamy mesta

Základná škola Lichardova oznamuje voľné pracovné miesto – školský digitálny koordinátor

Organizácia
Základná škola Lichardova

Základná škola Lichardova oznamuje voľné pracovné miesto

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu:

školský digitálny koordinátor

Termín nástupu: od 22. augusta 2022

Pracovný úväzok: 0,5 školský digitálny koordinátor + 0,5 učiteľ 2. stupňa  

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2023 s možnosťou predĺženia, skúšobná doba: 3 mesiace

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

 • kvalifikačné predpokladyZákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch príloha č. 1
 • bezúhonnosť § 15
 • zdravotná spôsobilosť § 16
 • ovládanie štátneho jazyka § 17
 • stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa
 • najmenej tri roky praxe, kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec

Školský digitálny koordinátor zabezpečuje:

 1. poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 2. spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
 3. vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 4. digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 5. pravidelnú informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 6. poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 7. administráciu online testovaní,
 8. dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC (Office Word, Power Point, Microsoft Excel, internet);
 • flexibilita, kreativita;
 • komunikačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci, samostatnosť;
 • príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme;

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania;
 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:
Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina  do 10.06.2022.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.