Oznamy mesta

Základná škola, Lichardova oznamuje voľné pracovné miesto – kuchár/kuchárka

Organizácia
Základná škola Lichardova

Základná škola, Lichardova

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu     kuchár/kuchárka

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2022

Pracovný pomer: doba neurčitá

Náplň práce:

 • zabezpečovanie postupov jedál,
 • obsluha kuchynských strojov,
 • zodpovednosť za  včasnú prípravu jedla, jeho kvalitu a kvantitu.
 • dodržiavanie osobnej hygieny a hygieny stravovacej prevádzky (prevádzkových priestorov) v súlade s HACPP,
 • dodržiavanie plánu upratovania a dezinfekcie v stravovacej prevádzke.

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • zdravotný a potravinársky preukaz v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovedný prístup k práci, pracovitosť,
 • schopnosť samostatne pracovať

Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, Základná škola Lichardova 24, 010 01 Žilina alebo elektronicky na riaditel@zslichardova.sk do 13.7.2022.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.