Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Referent odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva – zástup za materskú a rodičovskú dovolenku

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva – zástup za materskú a rodičovskú dovolenku

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo VŠ vzdelanie II. stupňa,
 • skúsenosti a dobrá orientácia v oblasti odpadového hospodárstva,
 • znalosť problematiky nakladania s odpadmi,
 • environmentálna gramotnosť,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • vodičský preukaz B, aktívny šofér,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • zastrešuje starostlivosť o verejné priestranstvá a životné prostredie v meste Žilina na úrovni odpadového hospodárstva,
 • spracováva evidenciu a riadi vývoz nádob na zmesový komunálny odpad pre fyzické a právnické osoby,
 • plánuje, koordinuje, schvaľuje  a kontroluje výkony prác  zmluvných spoločností a odsúhlasuje plány prác, preberá a zodpovedá za fakturáciu prác v zmysle prideleného rozpočtu,
 • vypracováva a aktualizuje VZN o odpadoch a zabezpečuje informovanie o nakladaní so zmesovým odpadom na území mesta,
 • vedie evidenciu nelegálnych skládok – rieši podnety a sťažnosti, ukladá opatrenia na nápravu a spolupracuje s príslušnými orgánmi odpadového hospodárstva,
 • organizuje zber objemného odpadu,
 • vydáva súhlas na odovzdávanie odpadu do domácnosti a vydáva stanoviská k zriadeniu prevádzkovania zariadenia na zber odpadov,
 • vypracováva ročné hlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním pre mesto,
 • zodpovedá za prevádzku malých smetných nádob,
 • vydáva osvedčenia evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • zastupovanie manažmentu triedeného komunálneho odpadu.

Čo ponúkame:

 • 1 000 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby). (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 250 EUR/ mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 08.01.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.