Oznamy mesta

Vedúca školskej jedálne

Organizácia
Materská škola, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pozíciu vedúca školskej jedálne.

Názov pracovnej pozície: Vedúca školskej jedálne

Predpokladaný termín nástupu: 01. september 2022

Pracovný pomer: 100% úväzok, doba určitá počas zástupu MD s predpokladom na 1 rok

Kvalifikačné požiadavky

  • Vzdelanie:  ukončené úplne stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania, zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
  • Ďalšie požiadavky: Výučný list v odbore kuchár alebo Osvedčenie o odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov – školské stravovanie

Platové podmienky
V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe. Zaradenie do platovej triedy v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania;
  • štruktúrovaný profesijný životopis;
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina prípadne na email: sjtrnavska@gmail.com najneskôr do 05.08.2022. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie. Telefonický kontakt: 0911 662 987