Oznamy mesta

Útvar hlavného architekta mesta Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – referent architektúry a urbanizmu

Organizácia
Útvar hlavného architekta

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 • VŠ vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus
 • odborná prax oblasti architektúry, urbanizmu alebo tvorby verejných politík, najmenej 3 roky
 • znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania
 • prehľad a orientácia v súčasných trendoch v oblasti mestského plánovania,
 • odborná spôsobilosť na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) výhodou
 • autorizácia AA SKA výhodou
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, nekonfliktnosť, flexibilnosť, kreativita, spoľahlivosť, samostatnosť
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, záujem o nové trendy v oblasti rozvoja miest
 • jazykové znalosti výhodou
 • práca s PC, MS Office, CAD a 3D software
 • práca v platforme GIS výhodou

 

ÚDAJE O PRACOVNOM MIESTE:

Náplň (druh) práce:

 • člen tímu Útvaru hlavného architekta mesta ako koncepčného pracoviska zameraného na tvorbu verejných politík a stratégií rozvoja
 • tvorba koncepčných a strategických materiálov a podkladov v oblasti plánovania rozvoja mesta, urbanizmu a architektúry
 • koordinácia podkladov pre prípravu územno-plánovacej dokumentácie v, poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní územno-technických podkladov
 • vydávanie územno-plánovacích informácií v súlade s platnými územno-plánovacími dokumentáciami,
 • príprava odborných vyjadrení k výstavbe ,vydávanie vyjadrení a stanovísk súvisiacich s koordináciou územného rozvoja mesta Žilina
 • spolupráca pri zabezpečovaní urbanisticko-architektonických podkladov, návrhov a štúdií.
 • organizovanie verejných prerokovaní, príprava materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií,

 

MZDA:

 • V zmysle platnej legislatívy – zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z.

 

PONÚKANÉ VÝHODY:

 • možnosť osobných príplatkov a odmien
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona, pružný pracovný čas

 

PRACOVNÉ PODMIENKY:

Dátum nástupu: 2.5. 2022

Pracovná oblasť: Samospráva

Pracovné miesto obsadzujeme na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky

 

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • štruktúrovaný životopis, motivačný list,
 • fotokópia dokladu o vzdelaní, doklad o odbornej spôsobilosti, ak ju uchádzač získal, získané certifikáty alebo osvedčenia
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • portfólio urbanistických a architektonických prác uchádzača vítané

 

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.  Žiadosť spolu s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť písomnou alebo elektronickou formou na adresu:
Útvar hlavného architekta mesta Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo osobne  na Útvar Hlavného architekta Horný Val 24 Žilina alebo do podateľne Mestského úradu v Žiline do 19. 4.2022 do 12:00 hod. (už doručené), alebo e-mail: rudolf.chodelka@zilina.sk  Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a predložia požadované doklady, oznámený písomne alebo elektronicky. Predpoklad je v dňoch 22. – 25.4.2022.