Oznamy mesta

Útvar hlavného architekta mesta Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – REFERENT ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU NA ÚTVARE HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

Organizácia
Útvar hlavného architekta

REFERENT ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU NA ÚTVARE HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 • VŠ vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra, urbanizmus, tvorba krajiny, stavebný
 • odborná prax oblasti architektúry, urbanizmu, tvorby krajiny alebo tvorby verejných politík, najmenej 1 rok
 • znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania,
 • prehľad a orientácia v súčasných trendoch v oblasti mestského plánovania,
 • odborná spôsobilosť na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) výhodou
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, kreativita, spoľahlivosť, samostatnosť
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, záujem o nové trendy v oblasti rozvoja miest
 • jazykové znalosti výhodou
 • práca s PC, MS Office, CAD a 3D software

ÚDAJE O PRACOVNOM MIESTE:

Náplň (druh) práce:

 • člen tímu Útvaru hlavného architekta mesta ako koncepčného pracoviska zameraného na tvorbu verejných politík a stratégií rozvoja
 • tvorba koncepčných a strategických materiálov a podkladov v oblasti plánovania rozvoja mesta, urbanizmu a architektúry
 • vydávanie územno-plánovacích informácií v súlade s platnými územno-plánovacími dokumentáciami,
 • príprava odborných vyjadrení k výstavbe, vydávanie vyjadrení a stanovísk súvisiacich s koordináciou územného rozvoja mesta Žilina
 • spolupráca pri zabezpečovaní urbanisticko-architektonických podkladov, návrhov a štúdií,
 • organizovanie verejných prerokovaní, príprava materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií,
 •  pracovné miesto obsadzujeme na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky

MZDA:

 • V zmysle platnej legislatívy – zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z.

PONÚKANÉ VÝHODY:

 • možnosť osobných príplatkov a odmien
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona, pružný pracovný čas

PRACOVNÉ PODMIENKY:

 • Dátum nástupu: 1.9.2022
 • Pracovná oblasť: Samospráva

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • štruktúrovaný životopis, motivačný list,
 • fotokópia dokladu o vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • portfólio prác uchádzača vítané

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Žiadosť spolu s dokladmi je potrebné doručiť do 21.7.2022 elektronicky na e-mail: rudolf.chodelka@zilina.sk  Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a predložia požadované doklady, oznámený elektronicky. Predpoklad výberového konania je v dňoch 26.– 27.7.2022.