Oznamy mesta

Oznámenie o vyhlásení výberového konania – Učiteľ/učiteľka v materskej škole

Organizácia
Materská škola, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Učiteľ/učiteľka  v materskej škole

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina v súlade § 84  ods. 1  zákona  č. 138/2019  Z.z.  o  pedagogických zamestnancoch  a  odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov pracovnej pozície: Učiteľ/ka materskej školy

Predpokladaný termín nástupu: okamžitý

Pracovný pomer: 100% úväzok – zástup

Kvalifikačné požiadavky
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky
V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe. Zaradenie do platovej triedy 4 – 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

  • žiadosť o prijatie do zamestnania;
  • štruktúrovaný profesijný životopis;
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina prípadne na email: trnavskams@gmail.com  najneskôr do 09. 10. 2022

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie.

Telefonický kontakt: 0911 962 570