Oznamy mesta

Oznámenie o priamom predaji majetku mesta Žilina – sortimentov surového dreva

podľa   ust. § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a   čl. 3 a čl. 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta  Žilina

Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO 00 321 796, zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.