Oznamy mesta

MŠ Puškinova prijme do pracovného pomeru ekonómku na plný úväzok

Organizácia
Materská škola, Puškinova 2165/3 A, 010 01 Žilina

MŠ – Puškinova 3A, Žilina 010 01 prijme do pracovného pomeru ekonómku na  plný úväzok s nástupom od 01.03.2022, pracovný pomer na dobu určitú .

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov  podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • ovládanie štátneho jazyka
  • ovládanie účtovníctva
  • práca s počítačom
  • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods. 2 zákona č.138/2019 Z. z. – preukazuje sa u úspešného uchádzača lekárskym potvrdením pred vznikom pracovného pomeru

Platové podmienky:

  • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadovačné doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania  do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  na e-mailovú adresu:  mspuskinovazilina@gmail.com