Oznamy mesta

Mobilita zamestnancov 2019-2022

Organizácia
Základná škola s materskou školou Školská

Závodská škola pokračuje vo vzdelávaní učiteľov v zahraničí

Už je to pre nás  pravidelnosť a nevyhnutnosť čerpať energiu, motiváciu, nové inovatívne metódy a techniky pre vyučovanie pri absolvovaní kurzov v zahraničí. Tak ako po minulé roky aj v roku 2019 nám bol schválený projekt Erasmus + Pokračujeme v inovácii k lepším vzdelávacím výsledkom. Pandémia COVID spôsobila, že sme nemohli zrealizovať všetky kurzy v priebehu jedného roka, a tak sme posúvali termín ukončenia projektu až do januára 2022. Ako vnímali učitelia svoje kurzy v zahraničí a aké skúsenosti nadobudli?

„Vždy s radosťou sledujem kolegyne a kolegov, ktorí sa zúčastňujú na kurzoch v zahraničí. Vidím progres vo vyučovacom procese a vnímam pozitívnu motiváciu žiakov pri vyučovaní nielen cudzích jazykov. Na Malte som absolvovala kurz The Playground Classroom: Methodology for Primary Level. Naša lektorka mala dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi a učiteľmi. Poskytla nám okrem námetov aj veľa materiálov, ktoré nám zefektívnia a zatraktívnia výučbu nielen  anglického jazyka. V skupine učiteľov z rôznych krajín sme si aj navzájom poradili a vymenili skúsenosti z našej pedagogickej praxe. Bol to veľmi dobre pripravený kurz, ktorý nás obohatil,“ skonštatovala terajšia riaditeľka školy a koordinátorka projektu Erasmus+ mobilita zamestnancov Mgr. Eva Kubová.

„Ja sám  som mal možnosť niekoľkokrát  zúčastniť sa na štúdiu v zahraničí  a som za to nesmierne vďačný. Posunulo to moju profesionálnu kariéru, pohľad na moderný svet vyučovania a prístupu  k jednotlivým žiakom, možnosť výmeny skúseností s ostatnými učiteľmi či riaditeľmi škôl z rôznych krajín sveta, ale aj nové skúsenosti v rámci manažmentu a riadenia školy. Zahraničný kurz School Development & Quality Evalutation & Enhancement, Scotland, Dunfermline, ktorý som v Škótsku  absolvoval,  bol zameraný práve na manažment a riadenie školy a  naplnil všetky moje očakávania. Teším sa, ako svoje skúsenosti využijem priamo v praxi,“ povedal bývalý riaditeľ školy Mgr. Ján Majsniar.

„Kvalitné vzdelávanie v predmete anglický jazyk pre materské školy pre deti a učiteľov, prejavy šikanovania v materskej škole, špecifické prístupy v práci s deťmi, tradičné a netradičné pohybové činnosti a hry ako aj zdravá a efektívna komunikácia, asertivita a duševná hygiena, tieto všetky témy sme si mali možnosť vypočuť  a vidieť príklady priamo z praxe na kurze Poď si se mnou hrát v Hornej Suchej v Českej republike. Posunulo nás to v profesionálnej oblasti v rámci riadenia materskej školy, ale aj samotného  vyučovacieho procesu, čomu sme nesmierne vďačné,“ vyjadrili sa zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu Emília Hubočanová a vyučujúca v materskej škole Ivana Kucháriková.   Emília Hubočanová dodala: „Na študijný pobyt do Olomouca som odchádzala s určitými obavami,  ale aj s očakávaniami, nakoľko študijného pobytu som sa zúčastnila prvýkrát. Už prvý deň bol veľmi pozitívny. V príjemnou prostredí som sa zoznámila s odborne zdatnou lektorkou z praxe a účastníčkami kurzu. Program celého pobytu bol premyslený, nabitý odbornými prednáškami aktuálnymi v tejto dobe. Počas voľných chvíľ som bližšie spoznala Olomouc, jeho historické centrum. Prínosné boli aj skúsenosti jednotlivých účastníčok priamo z praxe a porovnávanie s praxou v ČR. Z Olomouca som odchádzala veľmi spokojná, naplnená odbornými vedomosťami, krásnymi zážitkami z potuliek historickým centrom a obohatená novými skúsenosťami praktičiek „materiniek“. Nadobudnuté poznatky využijem vo svojej praxi a budem ich tlmočiť aj ďalším kolegyniam vo svojom okolí.“

„Po prvýkrát som sa zúčastnil kurzu Škola hrou v zahraničí. S trochou obavy som išiel do Českej republiky v Hornej Suchej, ale moje starosti boli zbytočné. Nové inovatívne metódy a formy vzdelávania mi ukázali, ako sa dá vyučovať inak a efektívne. Výmena skúseností s ostatnými učiteľmi bola pre mňa nesmierne dôležitá. Naučili sme sa, ako deti učiť, porozprávali sme si, prečo si deti ubližujú, lektorka nám ukázala praktické hry zamerané na vnímavosť a prežívanie. Diskutovali sme o špecifickej práci so žiakmi s poruchami autistického spektra na základnej škole a kolegovia nám ukázali príklady efektívnej komunikácie zamerané na základné ingrediencie pre zdravý vzťah.  Nimi sú komunikácia, úprimnosť, dôvera a spätná väzba,“ spomína si na svoj kurz učiteľ telesnej výchovy, športovej prípravy a etickej výchovy Mgr. Igor Chodelka.

„Po prvýkrát som absolvovala dvojtýždňový jazykový kurz pre učiteľov na Bell Teacher Campus v univerzitnom mestečku Cambridge. Keďže ako geografka veľmi rada cestujem, navštíviť Anglicko bol pre mňa splnený sen. Kurz Creativity in the classroom prebiehal pod vedením skvelej lektorky Françoise Votocek na báze workshopov a seminárov. V priateľskej atmosfére viedla celú výučbu a odovzdávala nám rôzne materiály a inšpiratívne nápady, napr. ako oživiť naše bežné hodiny v škole. Naučila ma ako byť kreatívnou učiteľkou pre mojich žiakov v každom predmete. Každý deň sme medzi sebou pracovali formou aktivít a diskusií. Veľmi sa mi páčil profesionálny prístup lektorky, ktorá nám ukázala svoje know-how, ako prostredníctvom praktických aktivít zlepšiť jazykové schopnosti a kompetencie žiakov pre ich bežný život a konverzáciu v anglickom jazyku. Z jej odporúčaní na knižné publikácie či webové stránky čerpám dodnes pri mojej príprave na vyučovanie. Počas kurzu som bližšie spoznala ďalších učiteľov z rôznych kútov sveta a som nesmierne rada, že sme zostali spolu v kontakte. Veľmi podnetné boli pre mňa aj rozhovory s ostatnými lektormi o bežnom živote ľudí v Anglicku, histórii, tradícii podávania čaju o piatej hodine alebo aj o zvyklostiach kráľovskej rodiny. Do spomienok na internátne časy prispelo výborné ubytovanie a stravovanie v Homerton College, kde by si každý študent prišiel na svoje – vlastná izba, skvelé anglické raňajky, príjemné historické prostredie a ničím nerušená atmosféra pri rozhovoroch s novými zahraničnými priateľmi.

Cambridge má skutočne bohatú akademickú históriu. Po výučbe som mala možnosť navštíviť ďalšie univerzity, rôzne múzeá a známe kníhkupectvo Oxford Bookshop. Zažiť plavbu loďkou tzv. Punting alebo si zájsť na Shakespearovu hru Zimná rozprávka v tradičnej anglickej záhrade s piknikom. Počas víkendu pripravili lektori pre všetkých exkurziu do hlavného mesta Londýn a jeho známych častí.

Tieto získané skúsenosti z prednášok, workshopov a poznatkov o histórii mesta a živote ľudí, ich tradíciách budem ďalej odovzdávať mojim žiakom aj na hodinách geografie. V neposlednom rade chcem úprimne poďakovať národnej agentúre,  organizátorom a koordinátorke projektu Mgr. Evke Kubovej, vďaka ktorej som mohla absolvovať jazykový kurz a zdokonaliť sa v angličtine práve v Cambridge,” napísala Mgr. Martina Časnochová.

„Dostala som jedinečnú príležitosť absolvovať kurz Special Needs English v írskom Dubline venovaný spôsobom výučby cudzích jazykov pre žiakov so špeciálnymi potrebami, ktorých aj v našej škole pribúda. Skúsení lektori, učitelia anglického jazyka a odborníci  nám poskytli veľa  praktických ukážok ako prispôsobiť výučbu cudzieho jazyka deťom s poruchami učenia, ktoré majú často problém  s materinským jazykom. Okrem množstva inšpirácií a podnetov som mala možnosť oboznámiť sa s históriou a kultúrou tohto zeleného ostrova. Obrovským prínosom bola pre mňa aj výmena skúseností s pedagógmi a odbornými zamestnancami z iných európskych krajín. Zhodli  sme sa na tom, že aj keď sme každý z iného kúta Európy, v školách riešime podobné problémy a inklúzia je pre nás všetkých stále veľkou výzvou,“ konštatovala Mgr. Anna Bašková, školský psychológ.

„Projekt ERASMUS je významný vďaka tomu, že sa my, učitelia, zdokonaľujeme v jazykovej kultúre priamo v anglicky hovoriacej skupine spolužiakov z mnohých krajín sveta.  Výborná skúsená lektorka nám ponúkla nápady na skvalitnenie pedagogickej činnosti. Inšpirovala som sa mnohými novými metódami práce, didaktickými hrami a postupmi, ktoré využijem pri práci so  žiakmi.  Veľmi si cením získané vedomosti z IKT. Zoznámila som sa s množstvom programov,  pomocou ktorých si viem pripraviť kvalitnú interaktívnu vyučovaciu hodinu. Takýto typ prezentovania informácií mojich žiakov určite zaujme. Program kurzu Methodology Revisited, Revitalised and Re-energised bol obsahovo výborne pripravený a organizačne zabezpečený.  Zúčastnila som sa pobytu viackrát  a vždy som bola veľmi spokojná.  Tento rok bol atypický v tom, že sa konal v období sprísnených podmienok kvôli šíriacemu sa Covidu. Malta bola krajinou prísne dbajúcou na dodržiavanie všetkých postupov zamedzujúcich šíreniu nákazy.  Napriek niektorým prekážkam to bolo obdobie, na ktoré sa nezabúda a ostáva v srdci,“ úprimne povedala Mgr. Viera Bučková.

„Zúčastnila som sa kurzu CLIL – Methodology and ICT Tools for Teachers working with CLIL v Executive Training Institute na Malte. Predstavili nám túto metódu pomocou rôznych aktivít, medzi nimi bola napríklad príprava, plánovanie a realizácia takejto hodiny, prispôsobenie cvičení všetkým žiakom (slabším, šikovnejším), správna tvorba otázok pri tvorení cvičení či hodnotenie žiakov. Súčasne sme sa naučili využívať užitočné online nástroje, ktoré nám uľahčia prácu pri tvorbe CLIL hodín. Táto metóda je výborný spôsob, ako naučiť žiakov v cudzom jazyku nielen hovoriť, ale hlavne myslieť. Získané vedomosti sme implementovali do vyučovacieho procesu žiakov našej školy a odovzdali aj ostatným kolegom a kolegyniam na škole,“ dodala Mgr. Dagmar Surňáková.

Poďakovanie všetkých účastníkov zahraničných kurzov z našej školy patrí národnej agentúre, prostriedkom Európskej únie, ako aj školskej koordinátorke projektu. Veríme, že svoje nadobudnuté vedomosti využijeme opäť vo vyučovacom procese.

Galéria