Oznamy mesta

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie – Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2023

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • prax min. 6 rokov v oblasti dopravy a/alebo životného prostredia, príp. iných relevantných odboroch súvisiacich s náplňou činnosti odboru,
 • min. 3 roky praxe v riadiacej pozícií,
 • prehľad a orientácia v súčasných trendoch v oblasti mestských projektov a mestského plánovania,
 • orientácia v legislatíve upravujúcej oblasť starostlivosti o verejnú zeleň a životné prostredie, dopravy, miestnych komunikácií, odpadového hospodárstva,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • znalosť anglického jazyka,
 • schopnosť teamovej práce, organizačné a komunikačné zručnosti,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia je organizačný útvar komplexne zastrešujúci starostlivosť o verejné priestranstvá a životné prostredie v meste Žilina. Do jeho kompetencie patria najmä starostlivosť o mestskú zeleň, jej ochrana a rozvoj, agenda starostlivosti o životné prostredie a posudzovanie vplyvov naň, plnenie úloh na úseku nakladania s odpadmi, komplexná starostlivosť o miestne komunikácie a kompetencie vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke a z cestného zákona, správa a údržba verejného osvetlenia, zodpovednosť za rozvoj alternatívnej dopravy v meste a trvalo udržateľnú dopravu, zabezpečovanie obslužných činností a servisu mestského mobiliáru.

Zodpovednosť vedúceho odboru bude najmä:

 • riadenie odboru zodpovedného za komplexnú starostlivosť o verejné priestranstvá a životné prostredie v meste,
 • koordinácia činností oddelení a referátov zodpovedných za jednotlivé kompetencie patriace do pôsobnosti odboru,
 • príprava koncepcií spadajúcich do pôsobnosti odboru a ich realizácia,
 • spracovávanie podkladov a výstupov v rámci kompetencie pre potreby vedenia mestského úradu a mesta.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 2 100 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 10 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 2 310 EUR/mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní s kontaktnými údajmi,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • stručný osobný a profesijný životopis potvrdzujúci požadovaný rozsah odbornej praxe,
 • návrh stratégie rozvoja mesta v oblasti dopravy a životného prostredia (rozsah max. 2 strany A4),
 • k žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • elektronickou poštou na adresu: zamestnanie@zilina.sk
 • poštou alebo osobne v zalepenej obálke do Podateľne MsÚ, adresa: Mestský úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na vedúceho odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia .“ – NEOTVÁRAŤ.

Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr do 30.11.2022 (vrátane). Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.