Oznamy mesta

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku – MŠ Ku škôlke

Organizácia
Materská škola, Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Ku škôlke 196/11, Žilina.

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • bezúhonnosť podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa §16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019
 • ovládanie štátneho jazyka podľa §17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019
 • znalosť legislatívy
 • práca s počítačom (internet, word, excel)
 • riadiace a organizačné schopnosti

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené doklady o vzdelaní
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy (cca 4 strany)
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019
 • súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať  alebo osobne odovzdať v podateľni:
Mestský úrad Žilina – OŠKŠCRaMR – oddelenie školstva a mládeže, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie MŠ, Ku škôlke 196/11, Žilina – neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je 23. mája o 12:00 hod.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.