Oznamy mesta

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

  • Predmet  prevodu: pozemok v katastrálnom území Považský Chlmec, parc. č. KN-C 2398/3, zast. pl. a nádvorie o výmere 11 m2
  • Právny titul: Kúpna zmluva č. 623/2022 (zverejnená v centrálnom registri a na www.zilina.sk)
  • Prevod vlastníctva: 08.12.2022 pod V-10744/2022, nadobúdateľ : Ing. Jozef Mičic s manž. PhDr. Alenou Mičicovou, obaja bytom Pomocná 235/6  Žilina v podiele 1/1 v BSM.

 

  • Predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Žilina, parc. č. KN-C 3572/7, zast. pl. a nádvorie o výmere 19 m2
  • Právny titul: Kúpna zmluva č. 630/2022 (zverejnená v centrálnom registri a na www.zilina.sk)
  • Prevod vlastníctva: 07.12.2022 pod V-11067/2022, nadobúdateľ : Ing. Tomáš Hnath, bytom Pribinova 8360/64 Žilina v podiele 1/1.

 

  • Predmet prevodu: v katastrálnom území Brodno, parc. č. KN-C 785/8, zast. pl. a nádvorie o výmere 304 m2 a parc.  č.  KN-C 785/7, zast. pl. a nádvorie o výmere 63 m2
  • Právny titul: Kúpna zmluva č. 621/2022 (zverejnená v centrálnom registri a na www.zilina.sk)
  • Prevod vlastníctva: 28.11.2022 pod V-10745/2022, nadobúdateľ : COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, so sídlom: Predmestská 71 Žilina,  IČO: 00 169 048, v podiele 1/1.