Oznamy mesta

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Oddelenie
Oddelenie právne

Predmet prevodu : pozemky v kat. území Žilina :

  • parc. č. KN-C  7970/2, ostat. pl. o výmere 484 m2,
  • parc. č. KN-C 7971, zast. pl. a nádv. o výmere 53 m2,
  • parc. č. KN-C 7981/2, ostat. pl. o výmere 209 m2
  • parc. č. KN-C 7987/2, ostat. pl. o výmere119 m2

právny titul : Zámenná zmluva č. 622/2022 (zverejnená na www.zilina.sk a v Centrálnom registri)

prevod vlastníctva : 21.11.2022, číslo vkladu : V 11261/2022, nadobúdateľ : Reinoo, a. s., IČO: 46 742 999, so sídlom Poštová 1 Žilina v podiele 1/1-na.