Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Vedúci/vedúca oddelenia krízového riadenia, CO, OPP a BOZP

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Kancelária primátora a prednostu – Vedúci/vedúca oddelenia krízového riadenia, CO, OPP a BOZP

Predpokladaný termín nástupu: Ihneď

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 6 rokov praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a 5 rokov praxe v relevantných odboroch súvisiacich s náplňou činnosti oddelenia,
 • prax v oblasti BOZP, OPP a CO požadovaná,
 • prax v riadení a koordinácii mimoriadnych udalostí je vítaná,
 • prax v riadení zamestnancov vítaná,
 • prax v oblasti verejnej správy vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť práce pod tlakom,
 • precíznosť, flexibilita, lojalita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • bezúhonnosť.

 

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
 • zákona 42/1994 Z. z., NR SR o civilnej ochrane obyvateľstva,
 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

 

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • v spolupráci so zamestnávateľom a vedúcimi zamestnancami organizuje, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z.,
 • zabezpečuje plnenie úloh mesta na úseku ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby,
 • zabezpečuje plnenie úloh krízového riadenia a krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie, prípravu na obranu štátu,
 • vykonáva koordináciu a usmernenie činnosti na úseku krízového riadenia a úloh pre zamestnancov mesta a členov Krízového štábu mesta Žilina,
 • spracováva plán ochrany obyvateľstva, plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, plán evakuácie, plán ukrytia obyvateľov mesta, povodňový plán záchranných prác, plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie a ich pravidelnú aktualizáciu,
 • vyhodnocuje následky spôsobených povodňami, opatrení vykonaných na ochranu pred povodňami, nákladov vynaložených na výkon záchranných prác a predloženie súhrnnej správy o následkoch povodní, spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác,
 • vypracováva dokumentáciu v oblasti BOZP, OPP a CO a kontroluje dodržiavanie povinností uvedených v dokumentáciách mesta,
 • zodpovedá za spoluprácu s profesionálnymi zložkami HaZZ a spoluprácu s dobrovoľnou požiarnou ochranou a inými záchrannými zložkami.

 

 Čo ponúkame:

 • základná mzda 1 300 €/ mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 20 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 560 €/ mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 31.01.2022 (predĺžený termín) na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.