Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Referent správy zelene

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent správy zelene

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s prírodovedným zameraním
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe v oblasti ochrany a starostlivosti o životné prostredie vítaná,
 • znalosť legislatívy upravujúcej oblasť starostlivosti o verejnú zeleň, ochranu prírody a krajiny na úrovni obce,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • vodičský preukaz skupiny B., aktívny šofér
 • bezúhonnosť
 • čítanie máp, projektových dokumentácií a GIS softwarov
 • znalosť biologických vlastnosti drevín, trvalkového sortimentu a biotechniky zelene.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti

 • zabezpečovanie údržby a správu zelene vo vlastníctve mesta,
 • vykonávanie dozoru nad zásahmi do zelene – rozkop v zeleni,
 • zabezpečovanie sadových úprav a rekonštrukcií zelene,
 • riešenie havarijných situácií v zeleni, havarijné výruby drevín vo vlastníctve mesta, návrhy a uskutočňovanie náhradných výsadieb drevín na územiach vo vlastníctve mesta,
 • zadávanie a kontrola výkonu v príslušnej oblasti, úplnosť fakturácie a spracovávanie platobných príkazov v súlade s príslušnými predpismi a iné.
 • manažment likvidácie invazívnych rastlín
 • komunikácia s inými odbormi v meste Žilina
 • vizuálne obhliadky v teréne

Čo ponúkame:

 • 1 000 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 250 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 05.06.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.