Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Referent správy a údržby komunikácií

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent správy a údržby komunikácií

Predpokladaný termín nástupu IHNEĎ

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti dopravy,
 • znalosť legislatívy upravujúcej oblasť cestnej dopravy (zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách, zákon č. 8/2009 o cestnej premávke, zákon č. 56/2012 o cestnej doprave),
 • prax a znalosť legislatívy vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • vodičský preukaz skupiny B.,
 • flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť, dôslednosť,
 • bezúhonnosť

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • zabezpečuje správu, údržbu a opravy zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách,
 • zabezpečuje projekty organizácie dopravy a realizáciu dopravných opatrení na miestnych komunikáciách,
 • zabezpečuje správu, údržbu a opravy cestných svetelných signalizácií na území mesta,
 • zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií,
 • vykonáva úlohy vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 56/2012 o cestnej doprave – vydávanie rozhodnutí dopravných licencií, autobusových liniek a ich zmeny, schvaľovanie cestovných poriadkov a iné úlohy v rámci zákona,
 • zadáva a kontroluje výkony v príslušnej oblasti, úplnosť fakturácie, spracováva objednávky a platobné príkazy v súlade s príslušnými predpismi, smernicami a zásadami finančného riadenia a finančnej kontroly v podmienkach mesta Žilina.

Čo ponúkame:

 • 1 000 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 250 €/ mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 13.03.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.