Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Referent školského úradu

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja – Referent školského úradu

Predpokladaný termín nástupu:  1.8.2022

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa, výhodou zameranie na predprimárne vzdelávanie,
 • minimálna prax v pedagogickej činnosti 5 rokov,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • prax vo vedení tímu, prípadne prax v metodických orgánoch vítaná
 • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel)
 • dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť legislatívy:

 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vyhláška č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.

Stručná charakteristika:

 • samostatná odborná práca na úseku materských škôl,
 • sledovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa školstva,
 • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školským zariadeniam,
 • spracovávanie štatistík a výkazov na oddelení školstva.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 1 000 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 250 €/ mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 30.6.2022  na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.