Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – referent pre správny poriadok a priestupkové konanie

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Oznamuje 1 voľné pracovné miesto ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

stavebný úrad – referent pre správny poriadok a priestupkové konanie

Predpokladaný termín nástupu:  IHNEĎ

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právneho zamerania a 2 roky praxe,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • bezúhonnosť,

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Stručná charakteristika:

 • vedenie agendy a vykonávanie činností v súlade so správnym poriadkom, zákonom o priestupkoch a stavebným zákonom,
 • zahájenie priestupkových konaní v zákonom stanovenej lehote, vedenie pojednávaní v súvislosti s prejednávaním spáchaného priestupku,
 • prerokúvanie priestupkov, správnych deliktov a ukladanie sankcií,
 • vedenie evidencie vybavených a nevybavených konaní o priestupkoch,
 • príprava vyjadrení k súdnym žalobám a štatistických hlásení za svoj úsek.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 1 100 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 375 €/ mesiac brutto.)
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do  28.02.2022  na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.