Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – referent pre administratívu UMR (udržateľný mestský rozvoj)

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor riadenia projektov a investícií – referent pre administratívu UMR (udržateľný mestský rozvoj)

Predpokladaný termín nástupu: 1.5.2022, príp. podľa dohody

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa a 2 roky praxe alebo VŠ vzdelanie I. stupňa a 4 roky praxe v oblasti prípravy, resp. implementácie projektov spolufinancovaných EÚ, prípadne z dotačných schém,,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet),
 • stredne pokročilá znalosť anglického jazyka,
 • znalosť iného cudzieho jazyka vítaná,
 • precíznosť, analytické myslenie, flexibilita, profesionálne vystupovanie, komunikatívnosť,
 • zodpovednosť a odolnosť voči stresu,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • Zákona č. 539/2008 Z.z. o regionálnom rozvoji.
 • Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Výhodou je sa znalosť:

 • Nového programového obdobia 2021 – 2027.
 • Operačného programu Slovensko 2021- 2027.

Popis obsahovej náplne pracovnej pozície:

 • zabezpečovanie organizačných, vecných a administratívnych úloh spojených s činnosťou Kooperačnej rady UMR Žilina (ďalej iba „KRŽ“), a to najmä: príprava návrhov programu rokovania KRŽ, predkladanie návrhov predsedovi na schválenie,
 • priprav návrhov uznesení KRŽ,
 • zabezpečovanie distribúcie materiálov súvisiacich s rokovaním členom KRŽ,
 • organizačné zabezpečovanie rokovaní KRŽ,
 • príprava vyhodnotenia úloh z rokovaní KRŽ a vedenie ich evidencie,
 • tvorba zápisníc z rokovaní KRŽ,
 • vedenie agendy a zabezpečovanie archivácie dokumentov súvisiacich s činnosťou KRŽ,
 • vedenie zoznamu členov KRŽ, ich zástupcov a náhradníkov a zabezpečovanie vzájomných plynulých komunikačných tokov,
 • zabezpečovanie spolupráce s Radou partnerstva a riadiacim orgánom pre implementáciu Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
 • poskytovanie asistencie a metodickej výpomoci žiadateľom v oblasti implementácie projektov IÚS,
 • administratívne spracovanie nominácií zástupcov, resp. nových zástupcov a náhradníkov členov KRŽ,
 • vykonávanie ďalších činností podľa pokynov Predsedu.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 1 100 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 375 €/ mesiac brutto.)
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 19.04.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.