Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Referent personalistiky a mzdového účtovníctva pre školy a školské zariadenia

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ: Referent personalistiky a mzdového účtovníctva pre školy a školské zariadenia

Predpokladaný termín nástupu ihneď

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa a 2 roky praxe, SŠ vzdelanie a 4 roky praxe,
 • prax v oblasti spracovania miezd podmienkou,
 • znalosť zákonov a legislatívy v mzdovej a personálnej oblasti,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, Word, Excel), práca v IS Vema výhodou,
 • dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Stručná charakteristika:

 • Spracovávanie a vedenie personálnej agendy súvisiacej so vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru.
 • Samostatné odborné práce v mzdovej učtárni, pri svojej činnosti sa riadi príslušnými zákonmi, KZ a vnútornými predpismi, ktoré sa týkajú miezd.
 • Spracovanie výpočtu miezd zamestnancov v stanovenom harmonograme, spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov.
 • Kontrola oprávnenosti a správnosti mzdových podkladov.
 • Spracovanie mesačných a ročných výkazov, štatistík a hlásení z oblasti miezd.
 • Komunikácia so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou, štatistickým úradom, príp. ďalšími inštitúciami.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 1 000 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 250 €/ mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 18.04.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.