Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – referent dopravy a starostlivosti o verejné priestranstvo

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – referent dopravy a starostlivosti o verejné priestranstvo

Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2022

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo VŠ vzdelanie II. stupňa,
 • znalosť legislatívy upravujúcej oblasť dopravy,
 • prax v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • precíznosť, flexibilita, lojalita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • vydávanie povolení o úplnej alebo čiastočnej uzávierke miestnych komunikácií (obchádzka, odklon dopravy),
 • vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií,
 • vydávanie povolení o nadmernej alebo nadrozmernej preprave,
 • prejednávanie správnych deliktov súvisiacich s činnosťou prevádzkovateľov taxislužby v územnom obvode mesta Žilina,
 • vedenie evidencie, koordinácia agendy portálu „Odkaz pre starostu“ na odbore a riešenie podnetov občanov
 • výkon orgánu miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) – cestný správny orgán, výkon úloh vyplývajúcich pre mesto Žilina zo zákona zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zabezpečovanie správy a údržby miestnych komunikácií a ich súčastí.

Čo ponúkame:

 • 1 000 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 250 €/ mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 27.3.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

Alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.