Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Referent agendy správy verejného priestranstva

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent agendy správy verejného priestranstva

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a 2 roky praxe alebo VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa s prírodovedným zameraním
 • prax a znalosť legislatívy vo verejnej alebo štátnej správe v oblasti ochrany a starostlivosti o životné prostredie vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, príjemné vystupovanie
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti

 • zabezpečenie kompletnej agendy správy verejného priestranstva a životného prostredia v klientskom centre,
 • príjem žiadostí a vydávanie potvrdení o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v pešej zóne,
 • vyrubovanie platobných výmerov odboru SVPaŽP v informačnom systéme a zabezpečenie ich platby do pokladne MsÚ,
 • príjem žiadostí, sťažností, podnetov, dotazov a iných písomností občanov týkajúcich sa činnosti odboru SVPaŽP,
 • evidencia a vydávanie povolení na vjazd a zotrvanie motorových vozidiel v historickej časti mesta (pešej zóne) v súlade s príslušným VZN,
 • evidencia došlej pošty v informačnom systéme a jej pridelenie jednotlivým zamestnancom odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia,
 • riešenie podnetov z portálu Odkaz pre starostu,
 • vybavovanie sťažností a podnetov občanov,
 • vypracovanie podkladov pre verejné obstarávanie v zmysle svojej agendy.

Čo ponúkame:

 • 900 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 125 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 09.06.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.