Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – referent agendy projektov EÚ

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor riadenia projektov a investícií –  referent agendy projektov EÚ

Predpokladaný termín nástupu: 01.05.2022

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa a 2 roky praxe alebo VŠ vzdelanie I. stupňa a 4 roky praxe v oblasti prípravy, resp. implementácie projektov spolufinancovaných EÚ, prípadne z dotačných schém,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • stredne pokročilá znalosť anglického jazyka, znalosť iného  cudzieho jazyka vítaná,
 • znalosť práce s  PC (internet, Word, Excel),
 • precíznosť, analytické myslenie, flexibilita, kreativita,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • príprava a implementácia projektov predkladaných v rámci Štrukturálnych fondov EÚ (IROP, OP KŽP, OP ĽZ, …) a iných dotačných a grantových schém (Dotácie MPSVaR SR, MF SR, …),
 • pripravuje podklady pre verejné obstarávanie k projektom,
 • zabezpečuje interný monitoring projektov,
 • manažovanie projektových dokumentácií,
 • kontroluje pravidiel publicity a informovania projektov,
 • monitoring aktuálnych výziev.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 1 100 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 375 €/ mesiac brutto.)
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 29.3.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.