Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – opatrovateľ/ka – zástup počas dlhodobej PN

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Oznamuje  1 voľné pracovné miesto ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

odbor sociálny a bytový – opatrovateľ/ka – zástup počas dlhodobej PN

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • absolvent/ka akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,
 • prax v poskytovaní opatrovateľskej služby vítaná,
 • schopnosť pracovať v záťažových a stresových situáciách,
 • zodpovednosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a to v prirodzenom domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby,

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 650 €/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 845 €/ mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Pevný pracovný čas do 07.00 h do 15.00 h.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 19.08.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina  

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.