Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné 1 pracovné miesto – referent OPP, BOZP a CO

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina oznamuje voľné 1 pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Kancelára primátora a prednostu – oddelenie krízového riadenia, CO, OPP a BOZP – referent OPP, BOZP a CO

Predpokladaný termín nástupu: IHNEĎ

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 4 roky praxe, alebo VŠ vzdelanie II. stupňa a 2 roky praxe,
 • osvedčenie technika PO, bezpečnostného technika, prípadne autorizovaného bezpečnost-ného technika, osvedčenie odbornej spôsobilosti na úseku COO,
 • odborná prax v oblasti krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie vítaná,
 • vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič,
 • prax vo verejnej prípadne štátnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook, MS Teams),
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a príslušných vykonávacích predpisov,
 • výkon činnosti bezpečnostného technika v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a príslušných vykonávacích predpisov,
 • výkon činností na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a príslušných vykonávacích predpisov,
 • vykonáva činnosti spojené s tvorbou rozpočtu mesta príslušnej oblasti – BOZP, OPP a COO
 • spolupráca s Dobrovoľnými hasičskými zbormi mesta Žilina pri zabezpečovaní preventívnej činnosti mesta,
 • spolupráca a súčinnosť v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie mesta, pri riešení mimoriadnych situácií v meste a pri správe a údržbe ochranných stavieb COO – člen krízového štábu mesta,
 • spolupráca s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy SR v oblastiach – BOZP, OPP a COO.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 1 100 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 375 €/ mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.05.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.