Oznamy mesta

Mesto Žilina Oznamuje 2 voľné miesta – referent stavebného poriadku

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

Oznamuje 2 voľné miesta,  ktoré budú obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Stavebný úrad – referent stavebného poriadku

 

Predpokladaný termín nástupu:
1 pozícia – IHNEĎ (zástup za dlhodobú PN)
1 pozícia – 1.4.2022         

 

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného alebo právneho zamerania a 2 roky praxe v stavebníctve,
 • nevyhnutná znalosť pracovať s projektovou dokumentáciou,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnanca zabezpečujúceho činnosť stavebného úradu výhodou,
 • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • bezúhonnosť,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť
 • vodičský preukaz skupiny „B“.

 

Stručná charakteristika:

 • vybavovanie a plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku

 

Požadované znalosti:

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 Čo ponúkame:

 • 1 000 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 250 €/ mesiac brutto.),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 13.2.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

 

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.