Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje 1 voľné pracovné miesto – Referent personalistiky a mzdového účtovníctva pre školy a školské zariadenia

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ: Referent personalistiky a mzdového účtovníctva pre školy a školské zariadenia

Predpokladaný termín nástupu ihneď

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa a 2 roky praxe,
 • znalosť zákonov a legislatívy v mzdovej a personálnej oblasti, znalosť priebehu účtovných dokladov,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, Word, Excel), práca v IS Vema výhodou,
 • dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
 • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 • vyhláška č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch

Stručná charakteristika:

 • Spracovávanie a vedenie personálnej agendy súvisiacej so vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru a pracovnoprávneho vzťahu – vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti, dohôd o zmene PZ, oznámení o výške a zložení funkčného platu.
 • Samostatné odborné práce v mzdovej učtárni, pri svojej činnosti sa riadi príslušnými zákonmi, KZ a vnútornými predpismi, ktoré sa týkajú miezd.
 • Spracovanie výpočtu miezd zamestnancov v stanovenom harmonograme, spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov.
 • Zaraďovanie zamestnancov do platových tried,
 • Kontrola oprávnenosti a správnosti mzdových podkladov.
 • Spracovanie mesačných a ročných výkazov, štatistík a hlásení z oblasti miezd.
 • Evidencia mzdových dokladov v súlade s platnou legislatívou.
 • Komunikácia so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou, štatistickým úradom, príp. ďalšími inštitúciami.

Čo ponúkame:

 • 1 000 EUR mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 23.01.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.