Oznamy mesta

Materská škola, Trnavská – Učiteľ/učiteľka v materskej škole

Organizácia
Materská škola, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina v súlade § 84  ods. 1  zákona  č. 138/2019  Z.z.  o  pedagogických zamestnancoch  a  odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov pracovnej pozície
Učiteľ/ka materskej školy.

Predpokladaný termín nástupu: 01. september 2022

Pracovný pomer: 100% úväzok,  doba určitá do 31.8.2023, skúšobná doba: 3 mesiace

Kvalifikačné požiadavky

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky

V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe. Zaradenie do platovej triedy 4 – 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Požadované doklady

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania;
  • štruktúrovaný profesijný životopis;
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina prípadne na email: trnavskams@gmail.com  najneskôr do 28. 6. 2022

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie.

Telefonický kontakt: 0911 962 570