Oznamy mesta

Materská škola, Trnavská – Kuchár/kuchárka v školskej jedálni

Organizácia
Materská škola, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pozíciu vyučený v odbore kuchár/kuchárka.

Názov pracovnej pozície

kuchár/kuchárka v školskom stravovaní

Predpokladaný termín nástupu: 01. september 2022

Pracovný pomer: 100% úväzok,  doba určitá do 31.8.2023, skúšobná doba: 3 mesiace

 

Kvalifikačné požiadavky
vzdelanie – ukončené úplne stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania, zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania

 Platové podmienky
V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe. Zaradenie do platovej triedy v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania;
  • štruktúrovaný profesijný životopis;
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina prípadne na email: sjtrnavska@gmail.com najneskôr do 28. 6. 2022

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie.

Telefonický kontakt: 0911 662 987