Oznamy mesta

Materská škola, Puškinova oznamuje voľné pracovné miesto na zástup – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Organizácia
Materská škola, Puškinova 2165/3 A, 010 01 Žilina

Materská škola, Puškinova 3A , 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na zástup: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Termín nástupu ihneď.

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky:

  • flexibilita, kreativita,
  • zodpovednosť,
  • kladný vzťah k deťom,
  • bezúhonnosť,

Stručná charakteristika:
výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je potrebné doručiť písomnou formou na e-mail : mspuskinovazilina@gmail.com.

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona Slovenskej republiky č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.