Oznamy mesta

Materská škola Dedinská oznamuje voľné pracovné miesto na zástup – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Organizácia
Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina

Predmetné voľné miesto bolo obsadené.


Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na zástup:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Predpokladaný termín nástupu 24.02.2022

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky :

  • znalosť práce s PC,(Word, Excel, internet),
  • flexibilita, kreativita,
  • zodpovednosť,
  • kladný vzťah k deťom,
  • bezúhonnosť,

Stručná charakteristika: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je potrebné doručiť písomnou formou do 24.02. 2022 na adresu:
Materská škola
Dedinská 1/1
010 01 Žilina

alebo na e-mail: ms.strazov@gmail.com

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona Slovenskej republiky č.18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov,.