Oznamy mesta

Informácie o prevode

1. Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č. CKN 7993, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 953 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 10115 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec : Žilina, okres: Žilina, kat. úz. Žilina, veľkosť spoluvlastníckeho podielu  96/4648

Právny titul: Kúpna zmluva č. 158/2022 (zverejnená na www.zilina.sk)

Prevod vlastníctva: 14.06.2022, číslo vkladu 4594/2022, nadobúdateľ: Ing. Gabriel Sabo, rod. Sabo,  a Mgr. Mária Sabová, rod. Majchráková, obaja bytom Platanová 3228/16, Žilina 010 07


2. Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č. KN-C 1472/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 719 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 3046 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, kat. úz. Závodie, obec : Žilina, okres: Žilina,

Právny titul: Kúpna zmluva č. 169/2022 ( zverejnená na www.zilina.sk)

Prevod vlastníctva: 20.06.2022, číslo vkladu 4989/2022, nadobúdateľ: Mgr. Uherová Ľubomíra, rod. Ježová, Zádubanská 289/57A, Žilina – Zádubnie 010 03 spoluvlastnícky podiel 8308/425344, Paršo Patrik, rod. Paršo, Baničova 3389/9, 010 15 Žilina a Paršová Zuzana, rod. Bačová, Baničova 3389/9, Žilina 010 15 spoluvlastnícky podiel 4984/425344 každý v ½-ici, Chabadova Monika, rod. Chabadova,  bytom Baničova 3389/9, Žilina 010 15, spoluvlastnícky podiel 4984/425344, Kučerová Alena, rod. Rakytová a Mgr. Zdeněk Kučera, rod. Brhel,  obaja bytom Baničova 3389/11, 010 15 Žilina, spoluvlastnícky podiel 8308/425344, Kudelčík Tomáš, rod. Kudelčík,  bytom Baničova 3389/11, Žilina 010 15 a Denisa Masárová,  rod. Masárová, bytom Petzvalova 3379/67, Žilina 010 15 spoluvlastnícky podiel 8308/425344 každý v ½-ici, Ing. Stanislav Jančík, rod. Jančík, bytom Baničova 3389/11, Žilina 010 15 a Mgr. Petra Jančíková, rod. Bejšovcová, Baničova 3389/11, Žilina spoluvlastnícky podiel 8308/425344 každý v ½-ici, Ing. Bicko Jozef, rod. Bicko,  bytom Tekovská 3367/21, Poprad a Terezia Bicková, rod. Angelovičová, Tekovská 3367/21, Poprad spoluvlastnícky podiel 4984/425344


3. Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku pozemku: parc. č. C-KN 7862, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 984 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1100 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec : Žilina, okres: Žilina, kat. úz. Žilina,

Právny titul: Kúpna zmluva č. 159/2022 ( zverejnená na www.zilina.sk)

Prevod vlastníctva: 30.05.2022, číslo vkladu 4314/2022, nadobúdateľ: Gamboš Peter, rod. Gamboš, a Gambošová Jarmila, rod. Červencová,  obaja bytom Fatranská 3102/16, Žilina 010 08  spoluvlastnícky podiel 77/4039, Tabak Ján, rod. Tabak, a Tabaková Veronika, rod. Líšková,  obaja bytom Fatranská 3102/16, Žilina 010 08 spoluvlastnícky podiel 92/4039, Zajac František, rod. Zajac,  a Zajacová Oľga, rod. Kucharčíková,  obaja bytom Fatranská 3102/16, Žilina 010 08  spoluvlastnícky podiel 77/4039, Krúpová Eva, rod. Maňasová,  bytom Rosinská 8541/30A, 010 08 Žilina  spoluvlastnícky podiel 77/4039, Frátriková Magdaléna, rod. Mráziková, bytom Fatranská 3102/15, Žilina 010 08  spoluvlastnícky podiel 92/4039, Ing. Červený Vladimír, rod. Červený a Červená Daniela, rod. Kafríková,  obaja bytom Fatranská 3102/15, 010 08 Žilina spoluvlastnícky podiel 77/4039, Ing. Kubof Ferdinand, rod. Kubof,  a Kubofová Bronislava, rod. Štalmachová,  obaja bytom Fatranská 3102/15, 010 08 Žilina spoluvlastnícky podiel 92/4039, Bednárová Anna, rod. Holešová,  bytom Fatranská 3102/15, Žilina spoluvlastnícky podiel 92/4039, Ing. Krkoška Jozef, rod. Krkoška, a Ing. Krkošková Magdaléna, rod. Jacková,  obaja bytom Fatranská 3102/15, Žilina 010 08, spoluvlastnícky podiel 77/4039, Ing. Pazúrik Peter, rod. Pazúrik,  bytom Fatranská 3102/14, Žilina 010 08 spoluvlastnícky podiel 92/4039, Ďuranová Helena, rod. Ďuranová,  bytom Fatranská 3102/13, Žilina 010 08 spoluvlastnícky podiel 91/4039, Hasko Jaroslav, rod. Hasko, a Hasková Darina, rod. Solárová, obaja bytom Fatranská 3102/13, Žilina 010 08, spoluvlastnícky podiel 75/4039,  Kadíková Mária, rod. Fejfárová,  bytom Fatranská 3102/13, Žilina 010 08 spoluvlastnícky podiel 92/4039, Žitník Ivan, rod. Žitník a Žitníková Zdenka, rod. Rojeková,  obaja bytom Fatranská 3102/13, Žilina 010 08, spoluvlastnícky podiel 92/4039, Ing. Šurman Daniel, rod. Šurman,   bytom Bojnická cesta 590/29, Kanianka, 972 17 a Mgr. Šurmanová Veronika, rod. Gürtlerová, bytom Fatranská 3102/13, Žilina 010 08 spoluvlastnícky podiel 76/4039 každý v ½-ici, Ing. Kostra Ján, rod. Kostra, a Kostrová Želmíra, rod. Lamošová, obaja bytom Fatranská 3102/13, 010 08 Žilina, spoluvlastnícky podiel 76/4039, Paceková Soňa, rod. Fariusová, bytom Fatranská 3102/13, 010 08 Žilina spoluvlastnícky podiel 76/4039


4. Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN- C 6779, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 305 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1100 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, kat. úz. Žilina ,obec : Žilina, okres: Žilina,

Právny titul: Kúpna zmluva č. 368/2022 ( zverejnená na www.zilina.sk)

Prevod vlastníctva: 23.06.2022, číslo vkladu 6911/2022, nadobúdateľ: Ing. Klečková Lucia, rod. Kyšková, a Ing. Klečka Pavel, rod. Klečka, obaja bytom Predmestská 1714/36, 010 01 Žilina spoluvlastnícky podiel 73/995, Ing. Rejchrtová Mária, rod. Dulebová,  a Ing. Rejchrt Stanislav, rod. Rejchrt, obaja bytom Predmestská 1714/36, Žilina 010 01 spoluvlastnícky podiel 74/995, Šenkárová Daniela, rod. Panáková, bytom Predmestská 1714/36, Žilina spoluvlastnícky podiel 74/995, Papánková Anna, rod. Gorčíková, bytom Predmestská 1714/36, 010 01 Žilina spoluvlastnícky podiel 74/995, Thielová Ida, rod. Kapustová a Thiel Karol, rod. Thiel, obaja bytom Predmestská 1714/36, Žilina 010 01 spoluvlastnícky podiel 74/995