Oznamy mesta

Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie :

  • Predmet prevodu : pozemky v kat. území Žilina parc. č. KN-C 7027/114, ostatná plocha o výmere 62 m2, KN-C 7027/133, ostatná plocha o výmere 74 m2, KN-C 7027/134, ostatná plocha o výmere 27 m2
  • Právny titul : kúpna zmluva č. 529/2021 (zverejnená na www.zilina.sk)
  • Prevod vlastníctva : 18.01.2022, číslo vkladu: V-13495/2021, nadobúdateľ: VISTO ŽILINA s.r.o., so sídlom Bánovská cesta 8220/7A Žilina, IČO: 47 877 359