Oznamy mesta

Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Oddelenie životného prostredia

                                                                           Č. j. 9705/2022-141853/2022-OSVPaŽP-Cis

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje  v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:

predmet prevodu – sortimenty surového dreva

  • IPV – III. C ihličnaté – 4,65 m3
  • IPV – V. vlákninové drevo ihličnaté – 93,37 m3
  • IPV – VI. palivové drevo ihličnaté – 33,98 m3
  • LPV – III. C listnaté tvrdé – 2,87 m3
  • LPV – V. vlákninové drevo listnaté tvrdé 60,07 m3
  • LPV – VI. palivové drevo listnaté 11,92 m3

                                                                  

právny titul/nadobúdateľ

Faktúra č.20220162  (zverejnená na www.zilina.sk)

  1. PRE LES s.r.o., Labutia 20, 010 01 Žilina, IČO 36416312

Prevod vlastníctva: dátum zdaniteľného plnenia 16.09.2022, dátum splatnosti  30.09.2022