Oznamy mesta

Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie :

 

  • Predmet prevodu :  pozemok parc. č. KN-C 4451/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 v kat. území Žilina
  • Právny titul : Kúpna zmluva č. 13/2022 (zverejnená na www.zilina.sk, ako aj na www.crz.gov.sk)
  • Prevod vlastníctva :  02.06.2022, číslo vkladu : V4465/2022, nadobúdateľ : Komenského rezidencia, s.r.o., so sídlom: Bratislavská 117 Žilina, IČO: 52 462 005