Oznamy mesta

Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie:

 

  • Predmet prevodu :  pozemok parc. č. KN-C 578/6, trvalý trávny porast o výmere 89 m2  v kat. území Mojšova Lúčka
  • Právny titul :  Kúpna zmluva č. 110/2022 (zverejnená na www.zilina.sk)
  • Prevod vlastníctva :  18.05.2022, číslo vkladu : V 4052/2022, nadobúdateľ : Pavol Šmida, bytopm Jedlíkova 3423/11 Žilina 010 15