Oznamy mesta

Centrum voľného času oznamuje voľné pracovné miesto – Koordinátor práce s mládežou

Organizácia
Centrum voľného času Kuzmányho

Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na:

pracovnú pozíciu: Koordinátor práce s mládežou 1,0 úväzku

Predpokladaný termín nástupu: 1.12.2022

Základné požiadavky:

  • bezúhonnosť (preukazuje sa čestným vyhlásením),
  • pracovné skúsenosti najmenej 1 rok, výhodou sú pracovné skúsenosti v oblasti práce s mládežou,
  • všeobecný rozhľad, orientácia v oblasti práce s mládežou a tvorby mládežníckych politík, inováciách a cit pre interakciu a prácu s mladými,
  • schopnosť realizácie projektového manažmentu,
  • manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, zodpovednosť a samostatnosť, flexibilita, schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením,
  • aktívna znalosť anglického jazyka, slovom aj písmom (B1),
  • práca s počítačom  (Word, Excel, Outlook, Power Point a iné)

Vzdelanie

  • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa spoločenského, príp. humanitného zamerania (v prípade relevantných skúseností môže byť aj iné zameranie)

Platové podmienky:

  • v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 18.11. 2022 na adresu:
Centrum voľného času
Kuzmányho 105
010 01 Žilina  

alebo e-mail: cvczilina@cvczilina.sk

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o prácu. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového

pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.