Oznamy mesta

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov oznamuje voľné pracovné miesto – údržbár

Organizácia
Základná škola Slovenských dobrovoľníkov

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina – Budatín

oznamuje voľné pracovné miesto

údržbár

Kvalifikačné predpoklady:

 • nižšie stredné odborné vzdelanie – technické zameranie

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť (čestné vyhlásenie v rámci výberového konania, výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní žiadosti,
 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • ochota
 • dobrý zdravotný stav
 • fyzická zdatnosť
 • manuálna zdatnosť

Termín nástupu:

 • 3.1.2022

Pracovný úväzok: polovičný

Pracovný čas

 • Od 13,30 hod. do 16,30 hod.

Náplň práce

 • vykonáva náročnejšie stolárske, maliarske, murárske opravy a údržbu celého areálu školy (škola, telocvičňa, školská jedáleň)
 • v letnom období vykonáva orezávanie stromov a kríkov, v jesennom období hrabe lístie , odnáša ho do kompostu príp. do zberných kontajnerov
 • v zimnom období zabezpečuje pravidelný posyp na všetkých chodníkov v areáli školy
 • likviduje opadané ovocie zo školskej záhrady
 • dbá na poriadok skladových priestorov školy (náraďovňa, úložný sklad)

Platové podmienky:

Zaradenie do platovej triedy 2 v zmysle podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platový stupeň 14, 701 Eur (pri plnom úväzku)

Žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 30.11.2021 na adresu

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7
Ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7
010 03 Žilina – Budatín

alebo

e-mailom: zsbudatin@zsbudatin.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných